ACT ON! aktiv + självbestämmande online (SV)

ACT ON! är ett forskningsprojekt och praktiskt projekt inom medieutbildning som fokuserar på de aktuella onlineaktiviteter som ungdomar i åldern 10 till 14 år ägnar sig åt. I centrum för projektet står perspektiven hos ungdomarna på ”deras” onlinevärldar. Projektet stöds av det tyska ministeriet för familjefrågor, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor, och är en del av initiativet Gutes Aufwachsen mit Medien (växa upp tryggt med medier).

Plats

Tyskland

Organisation

JFF – Institute for Media Research and Media Education

Målgrupp

Ungdomar i åldern 10 till 14 år och ungdomsarbetare

Mål

Målet med projektet ACT ON! är att synliggöra perspektiven hos ungdomar i åldern 10 till 14 år på deras medierelaterade skyddsbehov och att blottlägga potentiella risker i deras umgänge med medier i onlinesektorn. Dessutom kommer metodförslag för utbildningspraxis att utvecklas för att stimulera och stödja diskussionen om risker online bland ungdomar. Resultaten kommer att göras tillgängliga för intresserade parter på projektbloggen och introduceras i diskursen om vidareutveckling av ungdomsmedieskydd och intelligent riskhantering för skydd av ungdomar på internet.

Utveckling

Projektet ACT ON! lanserades 2015 och är för närvarande i dess tredje fas. Redan från början bestod projektet av en praktisk modul och en forskningsmodul. Den praktiska modulen har ändrats genom åren. I början hölls landsomfattande barn- och ungdomskonferenser i Tyskland, där ungdomar diskuterade sina åsikter om nöjen, utmaningar och fallgropar i onlinevärlden. De diskuterade fruktbara sätt att hantera medier online, utbytte åsikter om förnuftiga strategier för att hantera risker, formulerade skyddsbehov och förtydligade sina idéer om effektivt stöd. Dessa aspekter togs fasta på vid utformningen av innehållet. Sedan 2017 har det dock inte hållits några fler konferenser. Men de listade ämnena diskuteras fortsatt i landsomfattande fasta barn- och ungdomsgrupper. Forskningsmodulens struktur har inte ändrats, men varje år väljs ett annat tematisk forskningsfokus som ser på ett aktuellt fenomen ur barns och ungdomars perspektiv.

 

Aktivitet

ACT ON! finns representerat på olika platser i Tyskland så att perspektiven hos barn- och ungdomsgrupper på deras onlineaktiviteter kan diskuteras och begrundas samt för att ge innovativa impulser för medieutbildning.

Perspektiven hos barn och ungdomar i åldern 10 till 14 år presenteras på ett modulärt sätt och görs tillgängliga för allmänheten. Samtidigt diskuteras aktuella ämnen och frågor för denna målgrupp med pedagogiska experter för att testa pedagogiska handlingsalternativ.

Det finns en nära samverkan mellan forskningsmodulen och den praktiska modulen. De kontinuerliga barn- och ungdomsgrupperna ger information om relevanta onlineerbjudanden. Resultaten av övervakningen utgör i sin tur en utgångspunkt för barn- och ungdomsgruppernas arbete.

Resurser

Under projektets gång utvecklas, testas och publiceras metoder för kontinuerligt arbete med barn och ungdomar i frågor om aktuella utvecklingar inom medier som modulmaterial. Materialen är fritt tillgängliga på ACT ON!-projektbloggen.

Sommaren 2017 analyserades också tjugofyra exemplifierande Youtubekanaler som är populära i åldersgruppen 10 till 14 år. Projektbloggen innehåller dossierer över utvalda Youtubekanaler.

Återkoppling

Återkopplingen har varit övervägande positiv. Framför allt är ungdomsarbetarna tacksamma för analysen av relevanta erbjudanden för barn och ungdomar, de metodiska förfaringssätten och visualiseringen av ungdomarnas perspektiv. Barnen och ungdomarna uppskattar å sin sida det faktum att de blir tillfrågade och inte bara är föremål för diskussioner. De kan bidra med sin expertkunskap och på samma gång öppet diskutera på vilka områden de behöver stöd.

Övervakningsstudie

I övervakningsstudien undersöks perspektivet hos barn i åldern 10 till 14 år på aktuella mediefenomen samt barnens relaterade behov av skydd, information och stöd. I studien undersöks följande frågor:

  • Vilka onlinetjänster får för närvarande höga betyg av barn i åldern 10 till 14-år?
  • Hur använder de onlinetjänsterna?
  • Hur värderar de onlineerbjudanden vad beträffar risker?
  • Vilka strategier har de utvecklat för att hantera risker online?
  • Vilket stöd vill de få när det gäller risker online?

Övervakningsstudien använder kvalitativa undersökningsmetoder i små grupper. Ungefär 80 till 100 ungdomar undersöks varje år. Undersökningen av ungdomar föregås av en analys av särskilt relevanta onlineerbjudanden. Resultaten publiceras i form av korta rapporter på projektbloggen.

Fördelar

Ungdomars perspektiv på medier tas på allvar, och de kan dela sina perspektiv med andra. De lär sig att handskas med medier på ett kreativt och självbestämmande sätt. Genom att ungdomarna publicerar sina resultat på projektbloggen ges yrkesutövare och fackmän en inblick i ungdomars mediepåverkade värld, och lär sig hur de själva kan ta itu med dessa frågor i sitt utbildningsarbete.

Mer information

https://act-on.jff.de/