Clár TechSpace - Digitaalista nuorisotyötä vähemmistökielellä (FIN)

TechSpace Network tarjoaa TechSpace -ohjelman sisältöjä Iirinkielellä, joka on Irlannin ensimmäisen virallisen kielen asemasta huolimatta vähemmistökieli maassa. Ohjelmaa rahoittaa maan kulttuuriperintöä vaaliva "Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht" osana Irlannin kielen strategiaansa vuosille 2010-2030. Tarkoituksena on tukea Iirinkielellä nuorten kanssa työskenteleviä organisaatioita toimimaan osana TechSpace -verkostoa kouluttamalla ohjaajia STEM -toiminnan ja digitaalisen median hyödyntämiseen.

Maa

Irlanti

Organisaatio

TechSpace Network (Camara Education Ireland)

Kohderyhmä

Nuorisotyöntekijät ja muut 12-18 -vuotiaiden kanssa työskentelevät kasvattajat

Tavoitteet

Käytännön päätavoitteena on tarjota TechSpace -ohjelman sisältöjä Iirinkielellä, joka on Irlannin ensimmäisen virallisen kielen asemasta huolimatta vähemmistökieli maassa. Ohjelmaa rahoittaa maan kulttuuriperintöä vaaliva „Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht“ osana Irlannin kielen strategiaansa vuosille 2010-2030. Tarkoituksena on tukea Iirinkielellä nuorten kanssa työskenteleviä organisaatioita toimimaan osana TechSpace -verkostoa kouluttamalla ohjaajia STEM -toiminnan ja digitaalisen median hyödyntämiseen.

Tausta

Toiminta aloitettiin 2015 pilottihankkeella, jossa tarjottiin koulutusta ja tukea lukuisille kasvattajille. Pilottihankkeen pohjalta syntyi strategia toiminnan laajentamiseksi maanlaajuiseksi koko Irlannissa, alue kerrallaan. Keskeisiä onnistumisia on ollut kumppanuudet yritysten kanssa sekä uusien toimintamahdollisuuksien tarjoaminen myös Iirinkielellä. Vuosittainen juhlatapahtuma Tech Féile syntyi yhteistyöstä kansallisen tuotantoyhtiö TG4:n kanssa.

Käytäntö

Kasvattajia on koulutettu Digitaalisen median ja STEM -sisältöjen soveltamiseen nuorisotyössä, säilyttäen nuorisotyölliset periaatteet ja soveltaen kokemusperäisen oppimisen periaatteita. Nuorten ääntä asiin nostamalla kasvattajat voivat integroida non-formaaleja sisältöjä formaaliin oppimisprosessiin. Näin varmistetaan että nuoret pysyvät toiminnan keskiössä. Kasvattajia tuetaan vertaistuella ja paikallisen koordinaattorin työllä, sisältäen mm. vierailuja paikan päällä, luovia teknisen tuen sessioita sekä tuella uusien toimintamahdollisuuksien luomiseen nuorille.

Resurssit

TechSpace Networkiin liittyvät organisaatiot voivat hakea rahaa toimintavälineisiin „Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht“:ilta. Tämän rahan turvin voidaan hankkia tarvittavia digitaalisen median ja STEM -toiminnan välineitä joilla STEM -ohjelma voidaan viedä käytäntöön. Kasvattajat saavat myös käyttöönsä laajat verkkoresurssit.

Palaute

Ohjelma on pystynyt vastaamaan nuorten tarpeisiin hyvin luovan konsultoinnin („Creative consultant“) avulla. Mallissa nuoret jakavat yhdessä ideoita ja ohjaavat ohjelman sisältöjä ja kehityssuuntaa. Iirinkieliset nuoret ovat kokeneet virkistävänä sen, miten ohjelma on vastannut heidän tarpeisiinsa ja iirinkieltä vähemmän puhuvat ovat olleet innostuneita oppimaan lisää ohjelmaan osallistumisen kautta.

Arviointi

Palaute on ollut positiivista ja rohkaisevaa. Kehityksen painopiste tarveperustaisessa lähestymistavassa sekä yhteistyössä nuorten, nuoriso-ohjaajien ja kasvattajien kanssa on tarkoittanut että ohjelma on kehittynyt jatkuvasti ja sisältöjen sopimista nuorten tarpeisiin arvioidaan jatkuvasti.

Hyödyt

Käytäntö on luonut rikasta oppimista tarveperustaisen ja vertaistuellisen lähestymistavan pohjalle työskennellessä vähemmistökielellä. Sen sijaan että olisi vain käännetty materiaaleja, ohjelmassa on kehitetty koulutusta, resursseja ja toimintamahdollisuuksia yhteistyössä jäsenten kanssa jotta on voitu varmistaa että iirinkieli ja kulttuuri pysyvät jatkossakin ohjelman keskiössä.

Lisätietoa

Tech Féile – Showcase Event:  www.techspace.ie/tech-feile