Kuraattorit somessa (FI)

SOMESSA-hankkeen tavoitteena oli laajentaa kuraattoreiden työskentelyä lasten ja nuorten suosimiin verkkomedioihin ja olla oppilaiden tavoitettavissa älypuhelimien sovellusten kautta. Hankkeen aikana mallinnettiin kuraattoreiden ammatillista työtä uusissa verkkopohjaisissa toimintaympäristöissä ja arvioitiin työn onnistumista yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä arvioitiin sitä miten eri sovellukset sopivat kuraattorityöhön.

 

Maa

Suomi

Organisaatio

Vantaan kaupunki

Tavoitteet

SOMESSA-hankkeen tavoitteena oli laajentaa kuraattoreiden työskentelyä lasten ja nuorten suosimiin verkkomedioihin ja olla oppilaiden tavoitettavissa älypuhelimien sovellusten kautta. Hankkeen aikana mallinnettiin kuraattoreiden ammatillista työtä uusissa verkkopohjaisissa toimintaympäristöissä ja arvioitiin työn onnistumista yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä arvioitiin sitä, miten eri sovellukset sopivat kuraattorityöhön.

Tausta

Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea lasta ja nuorta hänen opiskeluissaan ja auttaa sosiaalityön keinoin oppilasta ja opiskelijaa suoriutumaan opinnoistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuraattorin työ voi jäädä kuitenkin monelle lapselle ja nuorelle etäiseksi, eikä palveluja osata hyödyntää riittävästi. Kuraattorilla on usein useampi koulu ja työ on liikkuvaa.

Kuraattorin työssä tulisi painottua entistä enemmän ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö, joiden kautta tavoitetaan laajemmat oppilas- ja opiskelijaryhmät sekä oppilaiden vanhemmat.

Vantaan kaupungin koulun sosiaalityön yksikössä on systemaattisesti kehitetty kuraattoreiden Facebook-työtä kesästä 2012 asti. Työtä on arvioitu ja kehitetty saadun palautteen pohjalta ja työllä on pystytty parantamaan kuraattoreiden tavoitettavuutta, madaltamaan oppilaiden yhteydenottokynnystä ja lisäämään lasten ja nuorten palveluista tiedottamista. Syksystä 2013 lähtien nuoria oli ollut selvästi vähemmän Facebookissa ja muiden älypuhelimissa käytettävien sovellusten käyttö lisääntyi.

Nuorten Facebookin käyttö on vähentynyt viime vuosina ja puolestaan muiden älypuhelimissa käytettävien sovellusten lisääntynyt. Tämän vuoksi Vantaalla haluttiin laajentaa ja kokeilla kuraattoreiden työskentelyä myös muissa lasten ja nuorten suosimissa verkkomedioissa ja olla paremmin oppilaiden ja opiskelijoiden tavoitettavissa älypuhelimien sovellusten kautta

Käytäntö

Hankkeen aikana kokeiltiin erilaisten nuorten suosimien ja älypuhelimissa käytettävien sovellusten sopivuutta koulun sosiaalityön yksikön kuraattoreiden työhön. Näitä sovelluksia arvioitiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja vakiinnutettiin pysyväksi toimintamuodoksi siltä osin kuin niiden arviointiin palvelevan kuraattorityön perustehtävää. Kokeiltavia sovelluksia olivat mm. Kik, WhatsApp, Instagram, Viber, Ask.fm. Älypuhelimien kautta kuraattorit pystyivät työskentelemään nuorten keskuudessa ja yhdessä heidän kanssaan aikaisempaa tehokkaammin myös eri toimipisteiden ulkopuolella.

Hankkeessa nuorten osallistaminen toimintaan on ollut keskiössä ja hankkeeseen perustettiin kuraattorien kohderyhmään kuuluvien oppilaiden keskuudesta asiantuntijaryhmä niin, että kullakin kuraattorilla oli nimettynä omasta koulusta vähintään yksi asiantuntijanuori. Nuorten asiantuntijaryhmään nimetään eri-ikäisiä nuoria eri puolilta Vantaata. Ryhmä kokoontui noin kaksi kertaa lukuvuodessa asiantuntijapäivässä sekä osallistui toiminnan kehittämiseen. Nuorten asiantuntijaryhmän tehtävänä oli seurata kuraattoreiden työskentelyä, ohjata ja antaa palautetta toiminnan pysymiseksi lapsille ja nuorille tarpeellisena sekä he antoivat tietoa uusista ilmiöistä ja verkkoyhteisöistä, joista hankkeessa mukana olevien kuraattoreiden tuli tietää.

Resurssit

Ilman asiantuntijanuoria emme olisi some kuraattoreita. Nuorten asiantuntijoiden apu ja tuki oli meille korvaamaton. Kuraattoreilla ei ole ollut käytössä ennen vuotta 2014 älypuhelimia tai tabletteja, joten toimivat välineet ovat tärkeä resurssi. Eniten hanke on vaatinut rohkeutta, ja uskallusta sekä innostusta.

Palaute

Palaute lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta on ollut lähes pelkästään positiivista.

Näkemyksemme mukaan nuoret saivat voimaannuttavan kokemuksen työpanoksensa ja osaamisensa merkityksellisyydestä hankkeelle.

Arviointi

Hanketta arvioitiin koko hankekauden ajan yhdessä hanketyöntekijöiden ja asiantuntijanuorten kanssa. Arvioinnin kohteena olivat myös eri laitteiden ja sovellusten soveltuvuus kuraattorin työhön. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka seurasi ja arvioi hanketta.

Vaikuttavuus

Sometyötä kannattaa jatkaa ja kehittää edelleen. Se tehostaa yksilökohtaista työtä mutta myös yhteisöllistä työtä suurien kohderyhmien vaivattoman saavuttamisen kautta. Kuraattorien työskentely erilaissa sovelluksissa mahdollistaa entistä useampien yhteistyöverkostojen rakentumisen koulun ja eri palveluiden välillä niin, että hyödynsaajina ovat lapset ja nuoret.

 

Hanke on rohkaissut ja innostanut paitsi oman yksikkömme kuraattoreita mutta myös muita Vantaan kaupungin yksiköitä lähtemään mukaan sosiaaliseen mediaan. Vantaan perheneuvola lähti toteuttamaan suunnitelmallista kasvatus- ja perheneuvontaa sosiaalisessa mediassa vuoden 2015 alussa, siihen myötävaikutti rohkaisevat kokemukset Somessa-hankkeesta.

Lisätietoa

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/134828_SOMESSA-loppuraportti_vantaan_kuraattorit.pdf